จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์ที่ ภูเก็ต

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ นมิตสนุกเกอร์คลับ 1983 โดยได้รับเกียรติจาก นายศรีรัตน์ คงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายอภิชาติ เอ่งฉ้วน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิด และมี นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ พร้อมมี นายชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ (โค้ชต่าย พิจิตร), นายกิตติพงษ์ พรชัย (โค้ดหน่อย ปากน้ำ) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

    นายสุภัทรชัย เพชรคง กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการพัฒนาบุคลากรการกีฬา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ฝึกสอนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬา และเพิ่มศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรกีฬาสนุกเกอร์ซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ขึ้น โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้และทักษะการสอนสนุกเกอร์ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนสนุกเกอร์ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้และทักษะการสอนสนุกเกอร์ ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานการฝึกอบรม ของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

    สำหรับ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 230,000 บาท

    ด้าน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อสมาคมกีฬาฯ และผู้เข้ารับอบรมเป็นอันมาก สอดคล้องกับแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องการให้ผู้ฝึกสอนได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพวันข้างหน้าได้ ซึ่งเชื่อว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้นักกีฬาเยาวชน และประชาชนที่มีความสนใจใน กีฬาสนุกเกอร์ ให้มีความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป